darascs

193 teksty – auto­rem jest da­ras­cs.

Os­tatniej no­cy liczyłem gwiaz­dy, przydzielając do każdej powód mo­jej miłości do Ciebie, szło mi świet­nie, póki nie zo­rien­to­wałem się, że zab­rakło mi gwiazd. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 kwietnia 2013, 23:53

Ser­ca za­kocha­nych są jak mag­nes, czym bliżej siebie, tym moc­niej się przyciągają. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 lutego 2013, 22:25

Każda ra­na jest do za­goje­nia, jeśli po­siada się ban­daż, który no­si imię naj­bliższej osoby. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 grudnia 2012, 13:38

Pot­rze­buję ser­ca by żyć, ale Ciebie by zaczęło bić. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 4 grudnia 2012, 20:49

Życie jest jak ra­dio, mu­sisz zaak­cepto­wać to, co aku­rat grają. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 21 października 2012, 16:54

Jeśli mógłbym żyć po­now­nie, chciałbym poz­nać Cię wcześniej, by móc
dłużej Cię kochać.

[...] 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 października 2012, 12:36

Czułem, że po­winienem podążać za moim ser­cem, ale zde­cydo­wałem się
podążać za Tobą. Wte­dy oka­zało się, że obie dro­gi pro­wadzą w to sa­mo miejsce.

De­dykac­ja: Tobie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 października 2012, 21:31

Pod­noś swo­je ar­gu­men­ty, nie głos.
To deszcz po­woduję że kwiaty rosną, nie piorun. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 października 2012, 21:05

W dzi­siej­szych cza­sach nor­malność jest naj­większym wariactwem. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 września 2012, 20:44

Nie przej­muj się ludźmi, którzy mówią za Twoimi ple­cami,
wy­tykają Ci błędy w Twoim życiu, za­miast nap­ra­wiać je w swoim. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 września 2012, 14:06
darascs

Gwiazdy rozsiane na niebie – mrugają do mnie, ale tutaj ja, na północy Polski, jestem zaszyty gdzieś w pomysłów ogrodzie i czerpię z nocnego nieba jak najwięcej, a księżniczka wena otula me serce...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

darascs

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność